00:13:59  * xaxxonjoined
01:47:02  * xaxxonquit (Quit: xaxxon)
10:47:07  * RT|Chatzillaquit (Quit: ChatZilla 0.9.86.1 [Firefox 2.0.0.22pre/2016020317])
10:48:52  * RT|Chatzillajoined
16:17:54  * RT|Chatzillaquit (Quit: ChatZilla 0.9.86.1 [Firefox 2.0.0.22pre/2016020300])
22:29:13  * RT|Chatzillajoined